DODATKOWY RABAT Kod: RABAT

Eurobuty
Blog
0
Lista życzeń
0
0,00 zł
Lista Produktów:
Twój koszyk jest pusty:

Regulamin konkursu “Zostań fanką miesiąca w lipcu i sierpniu””
REGULAMIN KONKURSU“Zostań fanką miesiąca w lipcu”
I Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zostań fanką miesiąca w lipcu”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Euromoda Obuwie Spółka Jawna, ul. Rejtana 65, Rzeszów 35-326.

3. Sponsorem nagród w konkursie jest: firma Euromoda Obuwie dla sklepu internetowego EUROBUTY.COM.PL.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (zwanego dalej Facebookiem). Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy wypełnią zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu.

5. Konkurs trwa od 01.07.2023 do 31.07.2023 godz. 23:59. Zgłoszenia, które napłyną po upłynięciu terminu nie będą brane pod uwagę w rozstrzygnięciu konkursu.

II Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w czasie trwania konkursu wypełnią zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na stronie https://www.facebook.com/eurobuty, zwanej dalej Fanpage.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa), a także innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

III Zasady i przebieg konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).

2. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

3.Konkurs ma na celu wyłonienie użytkowników, którzy w wyznaczonym terminie wypełnią zadanie konkursowe, tj. wykażą się aktywnością na Fanpage Eurobuty - przez co rozumie się komentowanie, udostępnianie postów, wstawianie reakcji pod postami marki na Fanpage.

4. Zadanie konkursowe polega na wykazaniu się aktywnością poprzez czynności wskazane w pkt 3 Zasad i przebiegu konkursu.

5. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy w rozrachunku miesięcznym (w czasie trwania Konkursu) wykażą się najwyższą aktywnością na Fanpage. Przyznanie nagrody nastąpi na podstawie danych rankingu społeczności z narzędzia badającego aktywność użytkowników profilu.

Pod uwagę brane będą czynniki takie jak:

Suma powyższych aktywności zostanie przeliczona na ogólny Interactivity Index (InI - Indeks aktywności) konkretnego użytkownika, obliczany przez program według następującej punktacji:

6. Aktywności Uczestników powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe. Nieakceptowalne będzie również publikowanie i upowszechnianie treści o charakterze pornograficznym, mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, a także wypowiedzi czy obrazów naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania komentarzy zawierających treści wulgarne, nawołujące do przemocy lub obrażające uczucia, przekonania i celujące w dobre imię pozostałych Uczestników, naruszające prawa osób trzecich bądź zawierające reklamę innej firmy lub spamu.

8. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Eurobuty na Facebooku w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zakończenia konkursu.

9. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:IV Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 300 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym https://eurobuty.com.pl/ ważny przez 30 dni od przyznania Nagrody.

2. Na podstawie postanowień art. 21 § 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) stwierdza się, że nagroda nie przekracza kwoty 2000 zł brutto i nie podlega opodatkowaniu.

3. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest skontaktować się poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook z Fanpage Eurobuty w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu w celu odebrania nagrody.

5. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od opublikowania wyników Konkursu i listy laureatów będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.

8. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

9. Koszt wysyłki nagród na terenie Polski pokrywa Organizator.

V Ochrona danych osobowych - RODO

1.Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@eurobuty.com.pl

2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnik Konkursu może w każdej chwili cofnąć co będzie jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród, a następnie zostaną usunięte.

5. Dla celów opisanych w punkcie 2 powyżej dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i ogółowi personelu Euromoda Obuwie, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT, dostawców usług związanych z obsługą prawną, księgową, dostawców usług związanych z transportem przesyłek, uprawnione organy administracji publicznej.

6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe), a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VI Postanowienia Końcowe

1. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.

4. Reklamacje dotyczące wyników Konkursu powinny zostać przesłane poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.

5. Reklamacje dotyczące wyników Konkursu zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych od momentu ich przesłania.

6. Konkurs nie jest loterią, a przyznawanie nagród nie ma nic wspólnego z losowością.

7.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

8. Polityka prywatności znajduje się pod linkiem: https://eurobuty.com.pl/polityka-prywatnosci


REGULAMIN KONKURSU“Zostań fanką miesiąca w sierpniu”

I Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zostań fanką miesiąca w sierpniu”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Euromoda Obuwie Spółka Jawna, ul. Rejtana 65, Rzeszów 35-326.

3. Sponsorem nagród w konkursie jest: firma Euromoda Obuwie dla sklepu internetowego EUROBUTY.COM.PL.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (zwanego dalej Facebookiem). Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy wypełnią zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu.

5. Konkurs trwa od 01.08.2023 do 31.08.2023 godz. 23:59. Zgłoszenia, które napłyną po upłynięciu terminu nie będą brane pod uwagę w rozstrzygnięciu konkursu.

II Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w czasie trwania konkursu wypełnią zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na stronie https://www.facebook.com/eurobuty, zwanej dalej Fanpage.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa), a także innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

III Zasady i przebieg konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).

2. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

3.Konkurs ma na celu wyłonienie użytkowników, którzy w wyznaczonym terminie wypełnią zadanie konkursowe, tj. wykażą się aktywnością na Fanpage Eurobuty - przez co rozumie się komentowanie, udostępnianie postów, wstawianie reakcji pod postami marki na Fanpage.

4. Zadanie konkursowe polega na wykazaniu się aktywnością poprzez czynności wskazane w pkt 3 Zasad i przebiegu konkursu.

5. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy w rozrachunku miesięcznym (w czasie trwania Konkursu) wykażą się najwyższą aktywnością na Fanpage. Przyznanie nagrody nastąpi na podstawie danych rankingu społeczności z narzędzia badającego aktywność użytkowników profilu.

Pod uwagę brane będą czynniki takie jak:

Suma powyższych aktywności zostanie przeliczona na ogólny Interactivity Index (InI - Indeks aktywności) konkretnego użytkownika, obliczany przez program według następującej punktacji:

6. Aktywności Uczestników powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe. Nieakceptowalne będzie również publikowanie i upowszechnianie treści o charakterze pornograficznym, mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, a także wypowiedzi czy obrazów naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania komentarzy zawierających treści wulgarne, nawołujące do przemocy lub obrażające uczucia, przekonania i celujące w dobre imię pozostałych Uczestników, naruszające prawa osób trzecich bądź zawierające reklamę innej firmy lub spamu.

8. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Eurobuty na Facebooku w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zakończenia konkursu.

9. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:IV Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 300 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym https://eurobuty.com.pl/ ważny przez 30 dni od przyznania Nagrody.

2. Na podstawie postanowień art. 21 § 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) stwierdza się, że nagroda nie przekracza kwoty 2000 zł brutto i nie podlega opodatkowaniu.

3. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest skontaktować się poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook z Fanpage Eurobuty w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu w celu odebrania nagrody.

5. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od opublikowania wyników Konkursu i listy laureatów będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.

8. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

9. Koszt wysyłki nagród na terenie Polski pokrywa Organizator.

V Ochrona danych osobowych - RODO

1.Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@eurobuty.com.pl

2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnik Konkursu może w każdej chwili cofnąć co będzie jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród, a następnie zostaną usunięte.

5. Dla celów opisanych w punkcie 2 powyżej dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i ogółowi personelu Euromoda Obuwie, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT, dostawców usług związanych z obsługą prawną, księgową, dostawców usług związanych z transportem przesyłek, uprawnione organy administracji publicznej.

6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe), a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VI Postanowienia Końcowe

1. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.

4. Reklamacje dotyczące wyników Konkursu powinny zostać przesłane poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.

5. Reklamacje dotyczące wyników Konkursu zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych od momentu ich przesłania.

6. Konkurs nie jest loterią, a przyznawanie nagród nie ma nic wspólnego z losowością.

7.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

8. Polityka prywatności znajduje się pod linkiem: https://eurobuty.com.pl/polityka-prywatnosci

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj zniżki i bądź na bieżąco!
10% rabatu na pierwsze zakupy!