17-19.08.2022 Rabat -15% od ceny katalogowej Kod: NOWOŚĆ

Eurobuty
0
Lista życzeń
0
0,00 zł
Lista Produktów:
Twój koszyk jest pusty:

I Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czym pachnie lato?”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Euromoda Obuwie Spółka Jawna, ul. Rejtana 65, Rzeszów 35-326

3. Sponsorem nagród w konkursie jest: firma Euromoda Obuwie dla sklepu  internetowego EUROBUTY.COM.PL

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (zwanego dalej Facebookiem). Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy wypełnią zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu.

5. Konkurs trwa od 05.08.2022 do 22.08.2022 godz. 23:59.

II Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca swój profil na Facebooku.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w czasie trwania konkursu wypełnią zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na stronie https://www.facebook.com/eurobuty . Polega ono na opisaniu w komentarzy pod postem konkursowym, z jakim zapachem kojarzy się i czym pachnie lato? Odpowiedź może przyjąć formę krótkiego zdania, dłuższego opisu bądź wierszyka.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa), a także innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

III Zasady i przebieg konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach trzech przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).

2. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

3. Każdy Uczestnik Konkursu, wypełniając zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na Facebooku bierze udział w Konkursie i ma szansę na nagrodę. Każdy Uczestnik może dodać dowolną liczbę prac konkursowych, jednak może wygrać tylko jedna nagrodę.

4. Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli praca użytkownika zostanie uznana przez Jury jako wyróżniająca się. Poprzez pracę wyróżniającą się rozumie się twórczy komentarz nawiązujący do zapachów kojarzących się z sezonem letnim, a szczegółowa interpretacja należy do Uczestników.  

Nagroda zostanie przyznana autorowi najciekawszego, najbardziej kreatywnego komentarza uznanego za takie przez Jury.

Kryteria przyznawania nagrody nie mają nic wspólnego z losowością.

5. Wyniki zostaną ogłoszone na Fanpage Eurobuty na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.

6. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:

7. Autor prac niezgodnych z tematyką Konkursu, obraźliwych itp. będzie dyskwalifikowany.

8. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację (bezpodstawne zgłaszanie komentarzy pozostałych współuczestników jako spam czy blokowanie Użytkowników) czy naruszanie praw autorskich innych osób.

IV Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest obuwie firmy Melissa ( dowolny model )

2. Na podstawie postanowień art. 21 § 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) stwierdza się, że żadna z nagród nie przekracza kwoty 2000 zł brutto i nie podlega opodatkowaniu.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od opublikowania wyników Konkursu i listy laureatów będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.

6. Nagrody zostaną przesłane przez organizatora na adres podany przez uczestnika konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.

8. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

9. Koszt wysyłki nagród w granicach kraju pokrywa Organizator

V Reklamacje

1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji.

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również uzasadnienie reklamacji oraz  treść żądania reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację i podpis.

5. Złożone przez Uczestników Konkursu reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

6. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Zainteresowani Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

VI Ochrona danych osobowych - RODO

1.Administratorem danych osobowych uczestników (nick, imię, nazwisko, adres, numer telefonu) Konkursu jest Organizator, który powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@eurobuty.com.pl

2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnik Konkursu może w każdej chwili cofnąć co będzie jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród, a następnie zostaną usunięte.

5. Dla celów opisanych w punkcie 2 powyżej dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i ogółowi personelu Euro Moda Obuwie, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT, dostawców usług związanych z obsługą prawną, księgową, dostawców usług związanych z transportem przesyłek, uprawnione organy administracji publicznej.

6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe), a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII Postanowienia Końcowe

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Konkurs.

2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Zgłoszenie swojej pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

5. Polityka prywatności znajduje się pod linkiem:  https://eurobuty.com.pl/polityka-prywatnosci

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj zniżki i bądź na bieżąco!